អ្នកចូលរួមសំខាន់ៗនៅក្នុងទីផ្សារមូត្រ (Participants in #Securities Markets)


215
Date | 20-07-2020 - 04:23 PM Article Type | Stock Markets Region | World

***ចំណេះដឹងខ្លីៗពាក់ពន្ធនិងទី ផ្សារមូលបត្រ

អ្នកចូលរួមសំខាន់ៗនៅក្នុង #ទីផ្សារមូត្រ (Participants in #Securities Markets)
          ជាទូទៅ នៅក្នុងទីផ្សារមូលបត្ររីកចម្រើន មានអ្នកចូលចូលរួមនៅក្នុង #ទីផ្សារមូលបត្រ ៣ ប្រភេទសំខាន់ៗគឺ៖
១. ក្រុមហ៊ុនបោះផ្សាយលក់មូលបត្ រ (Issuers)
          គឺជាអង្គភាពដែលបោះផ្សាយ(លក់ ) មូលបត្រដែលមានតម្លៃតំណាងឲអត ្រាភាគរយនៃភាគហ៊ុននៅក្នុងអង ្គភាពនោះ ឬជាការសន្យាថានឹងបង់ត្រឡប់ម កវិញនៃប្រាក់កម្ចី(Loan) ជាមួយការប្រាក់ (សម្រាប់សញ្ញាបណ្ណ) និងបង់ភាគលាភ(សម្រាប់បណ្ណភា គហ៊ុន)។ ក្រុមហ៊ុនបោះផ្សាយលក់មូលបត្ រ អាចជាស្ថាប័នសាធារះ ឬ ក្រុមហ៊ុនឯកជនដែលស្វែងរកទុន នៅលើទីផ្សាយមូលបត្រតាមរយះកា រលក់ភាគហ៊ុនរបស់ខ្លួន។
២. វិនិយោគិនមូលបត្រ (Investors)
          គឺជាអ្នក ទិញនិង លក់ (អ្នកជួញដូរ) មូលបត្រដែលស្វែងរកប្រាក់ចំណ េញ (ហៅថាចំណូល)💵 ទៅលើការវិនិយោគរបស់ខ្លួន។ ជាទូទៅវិនិយោគិននៅលើទីផ្សារ មូលបត្រ ចែកចេញជាពីរ(២)ប្រភេទ គឺ វិនិយោគិនជាបុគ្គល(Individual Investors) និង វិនិយោគិនជាស្ថាប័ន (Institutional Investors)។
៣. អន្តរការីទីផ្សារមូលបត្រ (Securities Intermediaries)
          គឺជាអង្គភាព (Organization) ឬបុគ្គលទាំងឡាយដែលប្រមូលផ្ត ុំវិនិយោគិន ហើយបង្ហាញឬណែនាំក្រុមហ៊ុនបោ ះផ្សាយទៅកាន់ទីផ្សារមូលបត្រ ។ អន្តរការីទីផ្សារមូលបត្រមាន  ចំនួនច្រើនហើយដើរតួនាទីច្រើ ននៅក្នុងផ្សារ ដូចជា៖ ធ្វើពាណិជ្ជករមូលបត្រ(Securities Dealer) ឈ្មួញជើងសាមូលបត្រ(Securities Brokers) ទីប្រឹក្សាវិនិយោគ(Investment Advisors) អ្នកធានាទិញមូលបត្រ(Underwriters)។ល។👏🤝
ព័​ត៍​មាន​បន្ថែម
☎️+ 855 23 886 555/ 10 875 720
📧info@pps.com.kh/ sambath@pps.com.kh
#PhnomPenhSecuritiesPlc
#StockForexMarket
#UnderwritingAuthor: PPS
Source: PPS
Comment
   
Market Quotes are powered by Investing.com