ការវិនិយោគលើកំណើន (Growth Stocks)


93
Date | 21-10-2020 - 01:41 PM Article Type | Stock Markets Region | World

ការវិនិយោគលើកំណើន (Growth Stocks)

គឺជាការវិនិយោគផ្តោតទៅលើសក្តានុពលអនាគតរបស់ក្រុមហ៊ុនហើយ ចំណូលជាមធ្យម១៥ភាគរយឬច្រើនជាងនេះក្នុងឆ្នាំ ហើយត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងរកចំណូលបានច្រើនជាងគូរប្រកួតប្រជែង។ ក្រុមហ៊ុនប្រភេទនេះភាគច្រើនជាក្រុមហ៊ុនប្រភេទឧស្សាហកម្មបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់ (High-tech industries)។ ក្រុមហ៊ុនប្រភេទនេះភាគច្រើនមិនចែកភាគលាត (Dividend)។ បច្ចេកទេសនៃការវិនិយោគលើកំណើន (Growth Stock Investment Strategy) ទទួលបានការចំណេញខ្ពស់ តែក៏មានហានិភ័យខ្ពស់ដែរ (High Risk, High Return) ដូច្នោះវិនិយោគិន គួរដឹងថាយុទ្ទសាស្រ្តនេះមិនសមរម្យសម្រាប់វិនិយោគិនគ្រប់រូបឡើយ។Author: PPS
Source: PPS
Comment
   
Market Quotes are powered by Investing.com