វិនិយោគិនការពារ VS វិនិយោគិនសកម្ម


156
Date | 26-10-2020 - 10:02 AM Article Type | Stock Markets Region | World

វិនិយោគិនត្រូវបែងចែកជា២៖
១. វិនិយោគិនការពារ (Defensive or passive investor): គឺផ្តោតសំខាន់លើការការពារដើមទុន ហេតុដូច្នេះហើយ គាត់ព្រមទទួលយកផលចំណេញ ត្រឡប់មកវិញតិច អោយតែមានហានិភ័យតិច (Low Risk, Low Return)។ អ្នកវិនិយោគិនប្រភេទនេះតែតែងវិនិយោគលើមូលបត្របំណុលណាដែលមានសុវត្ថភាពខ្លាំងនិងមូលបត្រកម្មសិទ្ធិណាដែលមានហានិភ័យទាបហើយផ្តោតសំខាន់លើការទទូលបានភាគលាភខ្ពស់។ ភាគច្រើននៃវិនិយោគិនប្រភេទនេះវិនិយោគលើការវិនិយោគបែបចំណូល(Income Stocks)។
២. វិនិយោគិនសកម្ម ( Enterprising or active investor): គឺផ្តោតសំខាន់ធ្វើមិចឲដើមទុនមានការកើនឡើង។ ភាគច្រើនអ្នកវិនិយោគប្រភេទនេះ វិនិយោគទាំងភាគហ៊ុននិង បណ្ណបំណុលណាដែលផ្តល់ផលមកវិញច្រើន ព្រោះវិនិយោគិនប្រភេទនេះហ៊ានទទួលយកហានិភ័យ (High Risk, High Return)។ ភាគច្រើននៃវិនិយោគិនប្រភេទនេះវិនិយោគលើការវិនិយោគបែបកំណើន(Growth Stock)។
មុននឹងវិយោគអ្នកត្រូវដឹងថាអ្នកជាវិនិយោគិនប្រភេទណាទើបអ្នកអាចរើសយកការវិនិយោគដែលត្រឹមត្រូវនិងសាក់សមនិងអ្នក។
ដកស្រង់ចេញពីសៀវភៅ The Intelligent Investor by Benjamin Graham
ដើម្បីអាចបើកគណនីជួញដូរបានត្រូវមានឯកសារ៖
ភាគហ៊ុនក្នុងស្រុក: អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ និង រូបថត 4*6 ពីសន្លឹក
Forex (spread 1.9pip) : អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ លេខទូរសព្ទនិង អ៊ីម៉ែល
ព័​ត៍​មាន​បន្ថែម
+ 855 23 886 555/ 10 875 720
info@pps.com.kh/sambath@pps.com.kh
#PhnomPenhSecuritiesPlc
#StockForexMarket
#UnderwritingAuthor: PPS
Source: PPS
Comment
   
Market Quotes are powered by Investing.com