ប័ណ្ណភាគហ៊ុនបុរិមា Vs ប័ណ្ណភាគហ៊ុនធម្មតា


112
Date | 19-11-2020 - 08:58 AM Article Type | Stock Markets Region | World

១. #ប័ណ្ណភាគហ៊ុនបុរិមា (Preferred Stock)
ផ្តល់អាទិភាពក្នុងការទទួលបានភាគលាភមុនគេ
ទទួលបានភាគលាភថេរ ឬជាភាគរយនៃតម្លៃចារឹករបស់ភាគហ៊ុនប្រភេទនេះ។
គឺជាម្ចាស់បំណុល
គ្មានសិទ្ធិបោះឆ្នោតផ្សេងៗទេ។
២. #ប័ណ្ណភាគហ៊ុនធម្មតា (Common Stock)
ផ្តល់ឲភាគហ៊ុនិកនូវ ចំណែកនៃផលចំណេញរបស់ក្រមហ៊ុនតាមរយះភាគលាភ អាស្រ័យលើក្រុមហ៊ុនរកផលចំណេញបានច្រើនប៉ុណ្ណានិងផលចំណេញមូលធន (Capital Gains)។
ត្រូវបានផ្ដល់សិទ្ធិក្នុងការបោះឆ្នោត (Voting Right) ជ្រើសរើសថ្នាក់ដឹកនាំរបស់ក្រុមហ៊ុន ដែលសិទ្ធិនេះអាស្រ័យលើចំនួននៃភាគហ៊ុនដែលកាន់កាប់
បញ្ជាក់: ភាគហ៊ុនដែលបាន ចុះបញ្ជីនៅក្នុងផ្សារមូលបត្រកម្ពុជា សុទ្ធតែជាប័ណ្ណភាគហ៊ុនធម្មតា៕Author: PPS
Source: PPS
Comment
   
Market Quotes are powered by Investing.com