ភាគហ៊ុន


70
Date | 03-12-2020 - 10:24 AM Article Type | Stock Markets Region | World

នៅក្នុងប្រទេសដែលមានការអភិវឌ្ឍខាងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ ពេលដែលនិយាយពីរឿងហិរញ្ញវត្ថុផ្ទាល់ខ្លួន និងការបង្គរទ្រព្យសម្បត្តិ គេតែងតែនិយាយអំពីភាគហ៊ុនច្រើនជាងអ្វីៗផេ្សងទៀត។ ហេតុផលងាយយល់គឺថាមានមហាសេដ្ឋីលំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោកជាច្រើននាក់ដែលរកប្រាក់ចំណូលបានរាប់លានដុល្លារពីការវិនិយោគក្នុងផ្សារភាគហ៊ុន។
#ភាគហ៊ុន គឺជាប្រភេទនៃមូលបត្រតំណាងឲកម្មសិទ្ធិ ទៅលើក្រុមហ៊ុន ឬសាជីវកម្មមូយ និងតំណាង់ឲភាគចំណេកនៃទ្រព្យសកម្ម និងប្រាក់ចំណេញរបស់ក្រុមហ៊ុននោះ។ពេលដែលយើងទិញភាគរបស់ក្រុមហ៊ុនណាមួយ នោះយើងនិងក្លាយជាម្ចាស់ភាគហ៊ុនមូយផ្នែករបស់ក្រុមហ៊ុន។ បើក្រុមហ៊ុន #រកស៊ីចំណេញ នោះយើងនិងចំណេញ តែបើកក្រុមហ៊ុនរកស៊ីខាតនោះយើងក៏ចូលរួមខាតដែរ ហើយជារៀងរាល់ឆ្នាំយើងក៏ទទួលបាន #ភាគលាភផងដែរ។ ភាគលាភ គឺជាប្រាក់ចំណូលពីការវិនិយោគទិញភាគហ៊ុន ដែលត្រូវបានប្រកាសដោយក្រុមប្រឹក្សាភិបាលរបស់ក្រុមហ៊ុន ហើយជាធម្មតាត្រូវទូទាត់ក្នុងទម្រង់ជាសាច់ប្រាក់ (Cash) ឬក៏ទទួលបានភាគហ៊ុនបន្ថែម។
ការទិញភាគហ៊ុនអាចទិញបានចាប់ពីមួយ (1) #ហ៊ុន ឡើង។Author: PPS
Source: PPS
Comment
   
Market Quotes are powered by Investing.com