ការប្រកួតប្រជែងជួញដូរភាគហ៊ុន ក្នុងទីផ្សារហ៊ុនកម្ពុជា ២០២១/ Cambodia Stock Competition 2021


910
Date | 25-02-2021 - 03:26 PM Article Type | Stock Markets Region | Asia

ភ្នំពេញ ស៊ីឃ្យូរឹធី ភីអិលស៊ី មានកិត្តិយស សូមជំរាបថា
យើងខ្ញុំ សូមអញ្ជើញ វិនិយោគិនទាំងអស់ចូលរួម ការប្រកួតប្រជែងជួញដូរភាគហ៊ុន ក្នុងទីផ្សារហ៊ុនកម្ពុជា។
ការប្រកួតនេះ លោកអ្នកនឹងទទួលបាន៖
- ឪកាសចំនេញ រង្វាន់
- អ្នកដែលទទួលបាន ភាគរយចំនេញច្រើនជាងគេចំនួន 3 នាក់ដំបូងនឹង ទទួលបានរង្វាន់៖
- ជ័យលាភីទី១ ទឹកប្រាក់ចំនួន ៨ លាន រៀល ពានរង្វាន់ និងវិញ្ញាបនបត្រ
- ជ័យលាភីទី២ ទឹកប្រាក់ចំនួន ៥ លាន រៀល ពានរង្វាន់ និងវិញ្ញាបនបត្រ
- ជ័យលាភីទី៣ ទឹកប្រាក់ចំនួន ៣ លាន រៀល ពានរង្វាន់ និងវិញ្ញាបនបត្រ
- ជ័យលាភី៣រូបបន្ទាប់ ទទួលបានទឹកប្រាក់១លានរៀលក្នុងម្នាក់
- ជ័យលាភីវិនិយោគិនសកម្ម ទទួលលបានទឹកប្រាក់៤លានរៀល ពានរង្វាន់និង វិញ្ញាបនបត្រ
+ ចំនេះដឹង និង បទពិសោធន៏ ដែលត្រឹមត្រូវ ជាក់ស្តែង!
លក្ខខណ្ឌចូលរួម៖
1. បើកគណនីជួញដូរ នៅ PPS
2. វិនិយោគតិចបំផុត 40 ម៉ឺនរៀល(100$)
3. កំរៃជើងសា 0.25% មិនមានកម្រៃជើងសារអប្បបរមា
4. ជួញដូរ ចាប់ពីថ្ងៃទី22 មីនា 2021 ដល់ 17 មិថុនា 2021
5. ចុះឈ្មោះ ចាប់ពីថ្ងៃទី 15 កុម្ភះ ដល់ 17 មីនា 2021
Ø ពុំទាន់យល់ទីផ្សារភាគហ៊ុនជាអ្វី?
Ø ពុំទាន់មានគណនី ជួញដូរ?
Ø ព័ត៌មានបន្ថែម?
សូមទូរសព្ទ័ មក :
+855(0)23 886 555
+855(0) 10 87 57 20
Link for register

bit.do/csxcompetition
Phnom Penh Securities Plc has the honor to inform
We invite all investors to join the “Stock Trading Competition” in Cambodia Securities Exchange.
The competition you will receive:
- Chance to win a prize
- Get the highest percentage of profits three peoples will receive:

1. Champion KHR 8,000,000 with a trophy and certificate of appreciation.
2. First Runner Up KHR 5,000,000 with a trophy and certificate of appreciation.
3. Second Runner Up KHR 3,000,000 with a trophy and certificate of appreciation.
4. 3 runner ups KHR 1,000,000
5. Most Active Award KHR 4,000,000
- The knowledge and practical experience

Conditions to participate:

1 Opening an account trading in PPS
2 Invest at least 40 thousand riel ($100)
3 Fee trading 0.25% no minimum fee
4 Trade from 22 March 2021 to 17 June 2021
5 Register from February 15 to March 17, 2021

- Not yet understand the stock market?
- Not yet have trading accounts?
- More Information?

Contact numbers:

855(0)23 886 555
+855(0) 10 87 57 20


Link for register

bit.do/csxcompetition
Best regards,

金边证券有限公司谨此通知

我们邀请所有投资者参加柬埔寨证券交易所的“股票交易大赛”。

您将收到的比赛:

- 赢得奖金的机会

- 获得三个人将获得的最高利润百分比:

三位获奖者:

1.冠军KHR 8,000,000,奖杯和赞赏证书。
2.亚军500,000 KHR,奖杯和赞赏证书。
3.亚军300,000 KHR,奖杯和赞赏证书。
4. 3亚军KHR 1,000,000
5. 最活跃奖4,000,000 KHR

- 知识和实践经验
参加条件:

1开立PPS交易账户

2投资至少4万瑞尔(100美元)

3费用交易0.25%无最低费用

4 2021年3月22日至2021年6月17日的交易

5 2021年2月15日至3月17日注册

- 尚不了解股市?

- 还没有交易账户?

- 更多信息?

联系电话:

855(0)23 886 555
Link for register
bit.do/csxcompetition

非常谢,
……………………………………………………………………..
Sim Sambath
Marketing Assistant
PHNOM PENH SECURITIES PLC

 

VTrust Tower, 2nd floor, st.169, Sangkat Veal Vong, Khan 7Makara, Phnom Penh
( In front of BakTouk hight school)
Tel : 855 23 886 555
Fax : 855 23 884 329
H/P : 010 87 57 20
FB page : Phnom Penh Securities
Email : sambath@pps.com.kh
Web : www.pps.com.khAuthor: PPS
Source: PPS
Comment
   
Market Quotes are powered by Investing.com